Υπολογιστής κέρδους από τη χρήση του LPG


Εισάγετε τις τιμές στην πρώτη γραμμή και πατήστε το κουμπί "Υπολογισμός". 

Προσοχή !!!

Για την υποδιαστολή, χρησιμοποιήστε τελεία αντί κόμμα.


 

Υπολογισμός Κέρδους